Oiva-rapporter & certifikat

Du hittar den kommunala livsmedelsövervakningens Oiva-rapporter för vårt företag på Oivahymy.fi, som upprätthålls av Evira.

Vår produktionsanläggning på Åland ingår inte i Oiva-rapporteringen. Lokala myndigheter gör kontroller i anläggningen flera gånger per år utgående från Eviras Oiva-checklistor. Skalan som används sträcker sig från A (utmärkt) till D (dålig). Vid senaste kontroll (3/2018) var vitsorden för fabriken i Norrböle: A.

Certifikaten för våra produktionsanläggningar

Vårt kvalitets- och miljösystem baserar sig på FSSC-, ISO- samt MSC/ASC-standarderna, och vår egenkontroll följer HACCP-systemet som grundar sig på Eviras instruktioner.

FSSC 22000

  • Ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Ett ständigt pågående utvecklingsprogram ökar transparensen i såväl livsmedelssäkerhetsfrågor som i alla andra led i vår verksamhet, och förbättrar våra tjänster.
  • Alla våra produktionsanläggningar (Kervo, Hyvinge, Borgå och Mariehamn) har en FSSC 22000 -certifiering.
  • Läs mer om certifikatet på www.fssc22000.com ››

ISO 14001:2015

  • Miljöfrågor är en del av vår strategiska planering, och vi har certifierat alla våra produktionsanläggningar enligt ISO 14001.
  • ISO 14001:2015 är ett miljösystem, vars krav bl a är att "organisationen känner igen de miljöaspekter, risker och möjligheter som berör den egna verksamheten, sätter upp mål för att förbättra miljöaspekterna, förbinder sig till kontinuerlig förbättring och ansvarstagande åtgärder genom att se till att de skyldigheter som förbinder organisationen uppfylls".

MSC- och ASC-certifikat

Båda våra fiskfabriker (Kervo & Mariehamn) har ett Marine Stewardship Council & Aquaculture Stewardship Council -certifikat, som garanterar fisk- och skaldjursprodukternas ursprung och spårbarhet från fiskeriföretaget till slutkonsumenten. Varje företag inom leveranskedjan som hanterar eller säljer produkterna måste ha ett giltigt certifikat (förutom affärer som säljer konsumentförpackningar med MSC- eller ASC-märkning).

Ekointyg

Den ekologiska produktkedjan är också väl kontrollerad, och varje del av kedjan måste ha ett ekointyg. Vi har ett ekointyg som är utfärdat av Evira och måste förnyas årligen: tillstånd att såväl sälja ekoprodukter som att hantera/förädla ekologiska råvaror. (Lagret i Kervo, Produktionen i Kervo, Produktionen i Hyvinge; Förordning (EG) nr 834/2007 29 artikel 1 och förordning (EG) nr 889/2008).

Martin & Serveras certifikat

I vårt moderbolag Martin & Serveras sortiment finns över 4000 produkter med EU:s eko-, KRAV- och MSC-märkning. Se alla certifikat på M&S sidor (på svenska) ››

ASC-, MSC- och FSSC-certifikat
ASC-, MSC- och FSSC-certifikat i entrén på vårt verksamhetsställe i Kervo.