Miljö & ansvar

En ren skärgård är grunden för vår verksamhet

Vi har våra rötter i en ren skärgård och den vill vi även i fortsättningen ta väl hand om. Vi värnar om miljön i alla led – från införskaffning och tillredning av råvaror till distribution, för vi vill vara ett företag som är bäst också på miljö- och ansvarsfrågor.

Vi följer villkoren för en hållbar fiskerinäring i enlighet med rekommendationer som utfärdats av bl a WWF och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Vår verksamhet styrs av miljö- och kvalitetscertifikat, och vi är mån om att instruera och utbilda vår personal. Vi följer med utvecklingen av miljö- och säkerhetslagstiftningen, agerar i enlighet med lagar, förordningar och koncessionsvillkor och iakttar andra förpliktelser som rör vår verksamhet. Vi berättar öppet för våra intressegrupper om verksamheten och om de miljöeffekter som är knutna till den. Vi fastställer årligen gemensamma miljömålsättningar, på basen av vilka vi definierar vårt miljöfokus.

Ab Chipsters Food Oy bär ett miljö- och socialt ansvar och förbinder härtill även alla sina leverantörer.

Med miljöansvar avser vi följande:

 • Vi driver förebyggande åtgärder för att undvika miljöproblem.
 • Vi förespråkar förstärkandet av en större miljömedvetenhet för vår del.
 • Vi söker aktivt miljövänlig teknik för vår verksamhet.

Med bärandet av socialt ansvar avser vi följande:

 • Vi stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter inom vårt verkningsområde.
 • Vi försäkrar oss om att vi inte deltar i kränkandet av de mänskliga rättigheterna.
 • Vi upprätthåller friheten för sammankomster och erkänner rättigheten till allmänna förhandlingar.
 • All slags tvångsarbete och barnarbete är förbjudet.
 • Diskriminering i rekrytering och i utförandet av arbetsuppgifter är förbjudet.
 • Vi motsätter oss all slags korruption, inkluderande utpressning och mutning.

Några exempel på våra utvecklingsprojekt...

 • Vindkraften är en viktig del av vårt kontinuerliga utvecklingsprogram – vår målsättning är att vindkraft ska användas i alla våra produktionsanläggningar år 2018. Hos oss pågår också andra program med syfte att utreda hur energi kan sparas.
 • Återvinning av styrox- och plastavfall, effektivering av annan avfallshantering och minimering av avfallsmängden.
 • Mindre belastning i transportsammanhang, utredningar och förbättringsåtgärder gällande produktions- och förpackningsmaterial, miljöaspekten tas i beaktande vid val av varuleverantörer.
 • Vi utökar hela tiden andelen ASC- och MSC-märkt fisk samt ekologiska produkter i vårt produktsortiment.
 • I och med de nya transportavtalen (fr o m 4/2016) förbättras transportenheternas fyllandsgrad och koldioxidutsläppet minskar per levererat kilogram.

...och vad vi redan uppnått:


Många av världens fiskbestånd har minskat drastiskt på grund av överfiske. För att skydda bestånden har flera olika internationella miljöcertifikat tagits fram. Vår centrala målsättning är att vara med och stödja ansvarsfull fångst och odling samt hållbar utveckling av fiskbestånden. Vi på Chipsters försäkrar oss alltid om ursprungsland, anläggning och fiskeområde och begär vid behov också in intyg över art och fångstmetod. En ständigt ökande andel av våra produkter är MSC-, ASC- eller till och med ekomärkt – dessutom har vi i vårt sortiment mycket fisk som skulle uppfylla kriterierna, men där någon del i spårbarhetskedjan ännu inte blivit certifierad.

MSC (Marine Stewardship Council) certifierar i huvudsak vild fisk och är en oberoende organisation vars huvudsakliga målsättning är att minska överfisket och minimera sidofångsterna. MSC-certifikatet garanterar att fisket inte äventyrar fisk- och skaldjursbestånden. Den certifierade fisken har fångats på ett ekologiskt hållbart sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen. Certifieringen förnyas årligen.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) fungerar i princip på samma sätt som MSC, men certifierar odlad fisk. WWF introducerade de internationella ASC-standarderna för att traditionell (och i världen mycket vanligt förekommande) fiskodling skulle kunna göras mer hållbar. Villkoren för odlingsanläggningarna är mycket strikta och omfattar bl a olika krav och skyddar arbetstagarna.

 • På Åland har nyligen Europas största recirkulationsanläggning blivit klar. De första hållbart odlade fiskarna väntas inom en snar framtid.

Eko. I Finland baserar sig riktlinjerna för ekologisk produktion på Europeiska unionens förordningar, och produktionen styrs också av Finlands lag samt Evira. Vi har ett ekointyg, dvs tillåtelse att hantera och förädla ekoprodukter i våra egna utrymmen. (Tilläggsinformation finns på Certifikat-sidan.) Vårt mål är att utöka andelen ekologiska produkter i vårt sortiment. Ekologisk fisk finns tyvärr sällan tillgänglig, men vi strävar hela tiden efter att få tag på sådan.

ASC-vattenodling vs. ekofisk? Både ASC och eko är certifieringsprogram som strävar efter ansvarstagande. Ekokraven kan variera från land till land, men ASC-standarderna är globala. Eftersom de ekologiska standarderna ofta grundar sig på praxis på ”traditionella bondgårdar” kan de nödvändigtvis inte tillämpas direkt på fiskodling. Skillnader finns bl a i vad djuret får äta och var det får röra sig. I ASC-standarderna tar man på internationell nivå i beaktande även de vidare effekterna av näringen – allt ifrån lönenivåerna till att stoppa användningen av barnarbetskraft.


Vårt moderbolag Martin & Servera, då?

Martin & Servera strävar efter att erbjuda sina kunder produkter och tjänster som stödjer en hållbar utveckling. I Sverige har bolaget marknadens största sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter: över 4000 produkter med EU:s eko-, KRAV- och MSC-märkning (i början av år 2017). Martin & Servera främjar aktivt produktionen av certifierade fisk- och skaldjursprodukter, och en av målsättningarna är dessutom att utöka andelen produkter som är ekologiska och miljömärkta, till 40 % av den totala försäljningen inom offentliga sektorn och till 15 % av försäljningen inom privata sektorn före år 2020.

Bekanta dig med Martin & Serveras hållbarhetsarbete:

 

Visste du?

 • I Eckerö på Åland processar Storfjärdens Fisk Ab fiskrenset till högklassigt biobränsle i den egna anläggningen. Chipsters köper all regnbågslax som odlas hos denna leverantör. Biobränslet, som produceras genom att ta till vara fiskrenset och därmed bidrar till mindre avfall, är en miljögärning på hög nivå. På Åland uppkommer varje år 1200 ton fiskrens, som skulle kunna omvandlas till 500 ton biodiesel. Om alla bussar på Åland skulle använda koldioxidfritt biobränsle, skulle de årliga utsläppen minska med en mängd som motsvarar 600 personbilars utsläpp!
 • Arterna i WWF:s fiskguide representerar de matfiskar som finns tillgängliga i Finland, och de är valda med miljön i åtanke.