En ren skärgård är vår utgångspunkt

Skärgårdsnaturen är en hjärtesak för oss. Vi vill bevara den så ren som möjligt och se till att även framtida generationer ska kunna utnyttja havets gåvor. Vi följer villkoren för en hållbar fiskerinäring i enlighet med rekommendationer som utfärdats av bl a Världsnaturfonden, Greenpeace och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Vi är mycket medvetna om att tillgångarna på s k vild fisk sinar i världshaven, och tycker därför att det är viktigt följa med situationen ur miljö- och resursaspekter. Vi värnar om miljön vid införskaffningen av råvarorna, i tillredningen av dem och under distributionen. Fångsten av inhemsk vild fisk minskar år för år på grund av att antalet fiskare blir färre i och med åldersstrukturen, samt för att de stora säl- och storskarvspopulationerna tär på fiskbestånden. Yngre människor som valt att bli fiskare njuter av den frihet som yrket innebär, samt av naturen som arbetsmiljö. 

För att kartlägga och hantera miljöeffekterna av vår verksamhet i enlighet med vår miljöpolitik följer vi det miljösystem som grundar sig på standarden ISO 14001. Vi följer med ändringarna och utvecklingen av miljö- och säkerhetslagstiftningen, agerar i enlighet med lagar, förordningar och koncessionsvillkor samt iakttar andra förpliktelser som rör vår verksamhet.

Vi väljer vårt produktionsmaterial så att belastningen på miljön är så liten som möjligt. Vi föredrar återvinningsbart material för våra transporter, till exempel lastpallar och transbox-transportlådor som kan återanvändas. Miljöaspekten är viktig också när vi väljer varuleverantörer.

Vi instruerar och utbildar vår personal så att miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor uppmärksammas på varje nivå. Vi informerar våra anställda om miljöfrågor och utvecklingen av dessa. Vi berättar öppet för myndigheter, samarbetspartners och andra intressegrupper om vår verksamhet och dess miljöeffekter, och svarar på frågor som gäller detta.

Enligt principen om ständig förbättring följer vi upp hur miljösystemet fungerar med hjälp av regelbundna externa och interna kontroller. Vi fastställer årligen gemensamma generella miljömål, och definierar bolagets miljömålsättning utgående från dessa.